Advanced Calcium Copper Titanate/Polyimide Functional Hybrid Films with High Dielectric Permittivity

Form:    Author:    Data: 2014-06-14
Zhi-Min Dang, Tao Zhou, Sheng-Hong Yao, Jin-Kai Yuan, Jun-Wei Zha,Hong-Tao Song, Jian-Ying Li, Qiang Chen, Wan-Tai Yang, and Jinbo Bai,
Advanced Calcium Copper Titanate/Polyimide Functional Hybrid Films with High Dielectric Permittivity,
Adv. Mater., 21 (2009) 2077–2082